Nakholmen Båtforening

Allerede sommeren 1926 gikk det ut innbydelse til dannelse av et slipp-selskap. Samme høst var “de 16” etablert, og de bygget selv en slipp på nordøstsiden av øya. Dette gikk glatt til å begynne med, men etterhvert kom klagene og protestene. Vaktsjefen var ikke forespurt, og saken måtte en tur inom departementet, men de fikk beholde slippen. Sommeren 1930 fikk vellet overta den østligste delen av båtbygger Aarseths bygslete grunn. Området egnet seg bra for slipp og vinteropplag, og slippeierne fikk leie det av vellet for kr. 100 pr. år. Slippen ble flyttet, og man organiserte foreningen i mer formelle former.

Fra 1930 til 1946 het det Nakholmen Slippselskap. I 1946 ble navnet endret til Nakholmen Båtforening.

Foreningens formål er å skaffe medlemmene havn og vinteropplagsplasser på Nakholmen Båtforenings brygge- og slippområde

Hytteeiere, samt nærmeste familie (opp- og nedad), som er bosatt/bruker av hytte på Nakholmen, kan opptas som medlemmer.
Antall båtplasser pr. hytte begrenses oppad til maks 2 båtplasser og 2 jolleplasser.

I 2015 hadde båtforeningen ca. 170 medlemmer. Totalt har bryggeanlegget til Båtforeningen 125 båtplasser fordelt fra jolleplasser og opptil 28 fots båter. Slippen har plass til 30 båter opptil ca 24 fot. Plasser tildeles etter ansiennitet i foreningen, og båtens størrelse og type.

Det er pr. i dag noe venteliste for båtplass både ved brygge og på slipp. Både bryggeanlegg og slipp vedlikeholdes av brukerene på dugnad.

I tillegg til å drive bryggeanlegg og slipp, arrangerer også Båtforeningen svømmemesterskap for øyas beboere m/gjester.

For innmelding og endring av medlemskapet kan du benytte vårt elektroniske skjema eller vårt printskjema. Dersom du ikke har fått bekreftelse på at innmelding/endring er mottatt innen 14 dager etter innsendelse, vennligst ta kontakt med sekretær fortrinnsvis pr mail; nbf@nakholmen.no

Vi vil minne om at når man får tildelt båtplass er denne plassen beregnet på den båt som er meldt inn til båtforeningen. Ved overgang til annen båttype/størrelse skal søknad sendes styret på godkjent skjema som for ny båt. Styret har rett til å vurdere om anlegget kan tåle belastningen av vedkommende båt (størrelse/tyngde) – ref reglementet for havn punkt 1. Skjema skal sendes inn før båten kan legges i bryggeanlegget.

Tidligere sesonger har vi hatt medlemmer som har kommet med større båt, spesielt bredere og tyngre enn gammel båt, og lagt på denne på tidligere tildelt plass, noe som har medført skade på bryggeanlegget. Ihht lovens §7 kan medlemmer som ikke overholder plikt til innsending av endringsskjema bli stilt økonomisk ansvarlig:
” Hvert medlem er ansvarlig for:
A. Enhver skade som forvoldes på foreningens eiendom ved medlem-mets adferd, eller ved at båten har dårlig fortøyning eller fendring.”

Medlemmer må ikke selv å foreta justering av bredder på båtplassene – vi har til enhver tid oversikt over bredder på båtplasser samt bredder på båtene som medlemmene har meldt inn til oss, og disse opplysninger blir benyttet ved tildeling av plass og eventuell flytting av båter i anlegget.

Husk at en tildelt båtplass ”ikke er din” slik at ved behov vil foreningen kunne foreta flytting av båter.