REGLEMENT FOR BRUK AV HAVN

Formål:

Det er styret, ved leder av havnekomiteens, ansvar å utnytte anlegget best mulig. Er det nødvendig å omrokere på båtene i anlegget for å oppnå dette, er alle medlemmer pålagt å etterkomme et slikt krav/pålegg.

Styret vil i størst mulig utstrekning prøve å tilpasse plassene i anlegget etter båttype, størrelse, vekt og dybde.

Ingen medlemmer har rett til en bestemt plass i anlegget, men rett til å disponere plass i anlegget. Medlemmer uten tilstrekkelig ansiennitet kan få leie en låneplass på årsbasis. Dette går også etter ansiennitet og båtens egnethet til ledig plass.

 1. Bryggeplasser tildeles etter søknad. Styret, ved leder av havnekomiteen, står for tildelingen med bakgrunn i innsendt søknadsskjema, medlemmets ansiennitet og båtens størrelse og type. Hvert medlemskap kan gi rett til 1 båtplass og 1 jolleplass, dog begrenset slik at en hytte maksimalt kan disponere 2 båtplasser og 2 jolleplasser.Ved overgang til annen båttype/størrelse skal søknad sendes styret som ved ny båt. (Se § 9 punkt E i vedtektene).Styret har rett til å vurdere om anlegget kan tåle belastningen av vedkommende båt. (Størrelse/tyngde)

  Takkes det nei til tilbud om fast bryggeplass, strykes man av ventelista og det må søkes på nytt om tildeling av plass når det blir aktuelt. Ansienniteten beholdes.

 2. Havneavgiften må betales innen forfall, se § 8 punkt B i vedtektene.
 3. Medlemmet har ikke rett til å fremleie eller låne bort tildelt plass. (Se § 9 punkt C i vedtektene)Unntak gjelder korttidslån (typisk en helg) forutsatt at båten som er på besøk ikke er større en det plassen er leid ut til/beregnet til og maks lengde 8,53 meter. Det stilles samme krav til fortøyning som ellers i anlegget.
 4. Medlem som har fått tildelt rett til bryggeplass og betalt innskudd for denne, men som ikke skal benytte plassen, meddeler dette skriftlig til styret ved leder av havnekomiteen innen 1. april. Foreningen vil forsøke å få leid ut plassen. Hvis foreningen får leid ut plassen hele sesongen, betaler ikke medlemmet havneavgift. Hvis plassen blir leid ut delvis, (det vil si fom. 01.07) blir havne- og pliktarbeidsavgiften delt mellom opprinnelig bruker og leier.Klarer ikke foreningen å leie ut plassen, må medlemmet betale havneavgiften for å beholde plassen. (Se § 9 punkt C i vedtektene)
 5. Båter i havnen ligger på eierens hele og fulle ansvar. Båteieren har ansvar for enhver skade båten forvolder enten ved at den kjøres/seiles uforsiktig, eller fordi den har dårlige fortøyning eller fendring.Båteieren har likeledes ansvar for enhver skade som båten forvolder på bryggeanlegget, andre båter eller utstyr i havnen.Samme ansvar gjelder også ved uforsiktig omgang med og bruk av ildsfarlige væsker, gass ol. Styret bestemmer skadeomfanget og fastsetter erstatningskravet for skader som er påført anlegget i hvert enkelt tilfelle. (Se § 7 punkt A i vedtektene)
 6. Båter skal være forsvarlig fortøyd og fendret. Fortøyninger må være avfjæret med sikret gummiavfjæring. Deler av båten må ikke stikke inn over bryggen.Styret kan på eget initiativ foreta kontroll av fortøyninger og fendring. Dersom disse ikke er i henhold til reglementet, vil medlemmet få en advarsel. Er ikke dette utbedret innen fristens utløp, blir godkjente fortøyninger montert av Båtforeningen for medlemmets regning og risiko.
 7. Båteieren plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, derunder ikke:
  a. drive båtpuss som generer øvrige brukere av havnen.
  b. tilgrise brygger eller havneområdet med søppel, oljesøl e.l.
  c. lagre utstyr, joller, fiskeredskaper og lignende på bryggene.
 8. Foreningen fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader.
 9. Ved endring av båt, skal søknad/endringsskjema sendes inn til styret. (Skjema finnes på nettsidene til Nakholmen). Før ny båt kan legges i anlegget, skal bekreftelse om bryggeplass være mottatt fra styret v/leder av havnekomiteen. Ved overgang til større/tyngre båt kan man ikke automatisk regne med at det finnes plass i bryggeanlegget. (Se § 9 punkt E i vedtektene)
 10. Alle båter skal være ute av bryggeanlegget senest 1. november. (Se § 9 punkt D i vedtektene)
 11. I denne loven og reglementer er båter med størrelse til og med 3,99 meter definert som jolle. Båter fra og med 4 meter er definert som båt. Maksimal grense for båter i anlegget, er totallengde på 8,53 meter inkl. badeplattform og baugspyd. Båtens lengde defineres med LOA – Lengde Over Alt – og båtens målebrev/tekniske informasjon som finnes.
 12. Som gjesteplasser benyttes yttersiden av flytebrygger, merket «gjesteplasser».
 13. Ved behov for landstrøm utover 1 døgn, skal styret, ved leder av havnekomiteen, kontaktes for avtale.
 14. Når tildelt båtplass forlates for sesongen, skal det fortrinnsvis bindes over ytterst mellom uteliggerne.

Sist revidert: Vedtatt på høstmøtet 2022

Fortøy riktig – bruk riktige fortøyninger og fendere.

Bruk tau av skikkelig dimensjon og kvalitet. Fortøyningene avfjæres med gummiavfjæring.

Bruk stramme fortøyninger, da kan båten ligge uten å gnage på fendere og fribord.

Ligger du utsatt til, bør du bruke spring fra ytterst på bommen frem til baugen.

Største lengde eller lengde over alt (engelsk length overall, forkortet LOA eller o/a), er et mål på et skips lengde, definert som avstanden mellom de to punktene på et skipsskrog som ligger lengst fra hverandre, målt parallelt med vannlinjen. Ror og andre demonterbare detaljer tas ikke med i målingen.