REGLEMENT FOR BRUK AV SLIPP OG JOLLEPLASSOPPLAG STRANDOMRÅDET.

 1. Plass på slippen tildeles etter søknad. Styret, ved slippansvarlig, står for tildelingen på bakgrunn av medlemmets ansiennitet, båtens størrelse, vekt og type.
  Hvert medlemskap gir kun rett til 1 opplagsplass.
  Medlemmer som hadde rett til fast tildelt opplagsplass foregående sesong, har fortrinnsrett foran nye søkere. Andre medlemmer tildeles låneplasser på 1 års basis etter ansiennitet dersom ledige plasser finnes.
  Takkes det nei til tilbud om fast plass på slippen, strykes man av ventelista og det må søkes på nytt om tildeling av plass når det blir aktuelt. Ansienniteten beholdes.
 2. Slippavgift vil bli refundert dersom foreningen får leid ut plassen, forutsatt at varslet blir gitt før 1. august.
 3. Ved bruk av elektrisk strøm må brukeren selv sørge for godkjente ledninger.
  Det er ikke lov å bruke strøm til oppvarming av båter/motorer over tid.
  Vannslanger må den enkelte holde selv.
  Vis måtehold ved bruk av strøm og vann!
 4. Opplag på slippen skjer på båteiers fulle ansvar. Båtkrybber skal være godkjent av styret ved leder av slippkomiteen før opptrekk.
  Alle krybber skal være malt i henhold til den av foreningen godkjente farge. Alle krybber skal være merket med navn og hyttenummer.
 5. Det skal være ryddig rundt båten før den sjøsettes. Styret, ved leder av slippkomiteen, kan nekte sjøsetting hvis det ikke er ryddet.
  Krybber må plasseres på henviste plasser, eller demonteres.
 6. Ved opptak/utsett må medlemmet selv stille med dyttehjelp for å få båten mellom bedding og tralle.
 7. Ved oppsett og utsett av jolle fra strandområdet, må dette gjøres ved egen hjelp. Bukker som benyttes til opplegg av joller på strandområdet, må merkes med navn og hyttenummer. Bukkene skal ha en minimumshøyde på 50cm. Bukkene må lagres ved egen hytte i sommerhalvåret.
 8. Det er ikke anledning til å hensette avfall på slippen eller strandområdet.  Olje, bensin, frostvæske, batterier, rester av maling og bunnstoff er den enkeltes ansvar for å levere til miljøstasjon, hvor nærmeste er på Lindøya, og skal ikke hensettes på slippen eller ved båthuset.
 9. Styret, ved slippansvarlig, eller den han utpeker, er ansvarlig for kjøring av «spillet» på slippen.
 10. Medlemmer kan få opp båten i perioden 1. juni – 31. august for nødvendig vedlikehold. Opptak/utsett ihht gjeldende prisliste. Faktura sendes til medlemmet.
  For ikkemedlemmer som må leie opptak i sommersesongen, betales dobbelt avgift for opptrekk og utsett pluss avgift pr. påbegynt dag båten ligger på slippen. Slike avgifter vippses direkte til båtforeningen før utsetting.
 11. Ved overgang til ny båt, skal søknad sendes styret på godkjent skjema. (Skjema finnes på nettsidene til Nakholmen) Det kan ikke automatisk påregnes at det er plass på slippen. Styret har rett til å vurdere om anlegget kan tåle belastningen av vedkommende båt. (Se § 10 punkt A i vedtektene)
 12. Alle båter skal være sjøsatt senest siste helg i mai (Se § 10 punkt D i vedtektene)
  Båter som etter 10. mai stenger for sjøsetting av andre båter må flyttes. Eieren må selv delta i flytting av båten og betale alle omkostninger som båtforeningen påføres ved flyttingen.
  Ingen båter skal tas opp i vinteropplag før 2.helg i september.
  Datoer for utsett/opptak kunngjøres innen 15. april og 15.august.
  Tid for utsett/opptak skal forhåndsavtales med slippmester.
  Ved manglende oppmøte til avtalt tid vil det påløpe gebyr ihht gjeldende prisliste samt ny avgift for opptak/utsett.
 13. Det er ikke tillatt å ha kajakker liggende på båtforeningens strandområde i sommersesongen

Sist revidert: Vedtatt på høstmøtet 2022