REGLEMENT FOR BRUK AV SLIPP

 1. Plass på slippen tildeles etter søknad. Styret ved leder av slippkomiteen står for tildelingen på bakgrunn av medlemmets ansiennitet, båtens størrelse, vekt og type.
  • Hvert medlemskap gir kun rett til en – 1 opplagsplass.
  • Medlemmer som hadde rett til fast tildelt opplagsplass foregående sesong, har fortrinnsrett foran nye søkere. Andre medlemmer tildeles låneplasser på 1års basis etter ansiennitet.
 2. Krav på slippavgift frafalles ikke, hvis tildelt plass ikke er skriftlig avbestilt innen 1. august.
 3. Ved bruk av elektrisk strøm må brukeren selv sørge for godkjente ledninger.
  • Vannslanger må den enkelte holde selv.
  • Vis måtehold ved bruk av strøm og vann!
 4. Opplag på slippen skjer på båteiers fulle ansvar. Båtkrybber skal være godkjent av styret ved leder av slippkomiteen før opptrekk. Alle krybber skal være malt i henhold til den av foreningen godkjente farge. Alle krybber skal være merket med navn og hyttenummer.
 5. Det skal være ryddig rundt båten før den sjøsettes. Styret ved leder av slippkomiteen kan nekte sjøsetting hvis det ikke er ryddet. Krybber må plasseres på henviste plasser, eller demonteres.
 6. Styret ved leder av slippkomiteen, eller den han utpeker, er ansvarlig for kjøring av «spillet» på slippen. Medlemmer som har behov for opptrekk utenom vinteropplag, betaler en fastsatt avgift og regning ettersendes.
  • For ikkemedlemmer som må leie opptak i sommersesongen, betales dobbelt avgift for opptrekk og utsett pluss avgift pr. påbegynt dag båten ligger på slippen. Slike avgifter betales direkte til styret ved leder av slippkomiteen før utsetting. Ved manglende fremmøte til avtalt tid, betales ny avgift.
 7. Ved overgang til ny båt, skal søknad sendes styret på godkjent skjema. (Skjema forefinnes på nettsidene til Nakholmen og i båthuset) Det kan ikke automatisk påregnes at det forefinnes plass på slippområdet. Styret har rett til å vurdere om anlegget kan tåle belastningen av vedkommende båt. (Se § 10 pkt, A i loven)
 8. Alle båter skal være sjøsatt innen 23. juni. (Se § 10 pkt. D i loven)