Vedtekter for Nakholmen Båtforening

Sist revidert: Vedtatt på Høstmøtet 2022.

§ 1. NAVN

Foreningens navn er: NAKHOLMEN BÅTFORENING.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å skaffe medlemmene havn og vinteropplagsplasser på Nakholmen Båtforenings brygge- og slippområder.

§ 3. BRUKSOMRÅDER

Nakholmen Båtforening leier sitt havneområde, båthus og opplagsplasser på stranda av Nakholmen Vel. Slippområdet leies direkte av grunneier.

Alle som har båt innenfor disse områder må være medlem av Nakholmen Båtforening.

§ 4. MEDLEMSKAP

A. Hytteeiere, samt nærmeste familie (opp- og nedad), som er bosatt bruker av hytte på Nakholmen, kan opptas som medlemmer.  

1 medlemskap gir maksimalt rett til mulighet for tildeling av 1 båtplass og 1 jolleplass.

Antall båtplasser pr. hytte begrenses oppad til maks 2 båtplasser og 2 jolleplasser.

B. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på foreningens etablerte søknadsskjema. 

Skjemaet finnes på nettsidene til Nakholmen under båtforeningen.

Ansiennitet opparbeides fra den dato innmeldingsavgiften er registrert på foreningens bankkonto.

Ved å betale innmeldingsavgift bekrefter man samtidig å ha lest og godkjent vedtektene, samt å etterkomme de til enhver tid gjeldende vedtekter og reglementer for havn, slipp, opplagsplasser på strandområdet og båthus.

C. Havne- og/eller opplagsplass kan overdras til ektefelle/samboer eller barn/foreldre. Ansiennitet overdras ikke. Ansiennitet opparbeides fra den dato innmeldingsavgift er registrert på foreningens bankkonto, eventuelt ansiennitet fra opprinnelig innmelding. Innskudd for båtplass skal oppgraderes til gjeldende innskudd for aktuell båtplass. 

Medlem som velger å overdra sin rett til havne- og/eller opplagsplass mister sin opprinnelige ansiennitet, men kan tegne nytt medlemskap.

Ansiennitet for nytt medlemskap opparbeides fra den dato innmeldingsavgift er registrert på foreningens bankkonto.

D. Ingen kan inneha mer enn ett medlemskap.

E. Medlemskap kan opprettes eller opprettholdes selv om vedkommende ikke har båt.

Medlemmet betaler da vanlig kontingent og opptjener ansiennitet fra den dato innmeldingsavgift er registrert på foreningens bankkonto.

F. Ved brudd på NBF’s vedtekter og reglementer, har styret rett til å ilegge medlemmet forelegg. Maksimumssats for forelegg skal godkjennes av årsmøtet og være en del av foreningens prisliste.

Ved grove eller gjentatte brudd, har styret rett til å ekskludere medlemmet. Medlemmet har på sin side rett til å anke til Årsmøtet.

Frist for innlevering av anke er 1. april til vårmøtet og 1. august til høstmøtet.

§ 5. MEDLEMMENES PLIKTER

Hvert medlem plikter:

 • Å overholde foreningens til enhver tid gjeldende lover og reglementer.
 • Å betale kontingent, innskudd og andre avgifter til rett tid.
 • Å skriftlig melde bytte av båt og motta godkjenning før båt legges i anlegget.
 • Å melde fra om navne- og adresseendringer og endring av mailadresse på fastsatt skjema.
 • Å melde fra til styret om uregelmessigheter eller ulovlig bruk av foreningens havn eller slipp- og opplagsplass.

§ 6. MEDLEMMENES RETTIGHETER

Hvert medlem har rett til:

 • Tildeling av 1 båtplass og 1 jolleplass i foreningens havn og/eller slipplass når betingelsene for slik tildeling er tilstede. Dog kan ingen hytte disponere mer enn maks 2 båtplasser og 2 jolleplasser. I tillegg har medlemmene rett til vinteropplag av jolle på strandområdet.
 • Bruk av båthuset hvis ledig plass forefinnes. Bruken gjelder kun utstyr/tilbehør til båt som ligger i anlegget. (Se reglement for båthuset) Oppbevaring av brennbare væsker er forbudt.

§ 7. MEDLEMMENES ANSVAR

Hvert medlem er ansvarlig for:

 • Enhver skade som forvoldes på foreningens eiendom ved medlemmets adferd. Styret takserer og bestemmer omfanget av skaden.
 • Å ha opprettet ansvarsforsikring på båten som bruker havn og/eller opplagsplass. Gyldig forsikring må kunne forevises på forlangende.

§ 8. KONTINGENT OG AVGIFTER

 • Kontingent, innskudd og andre avgifter fastsettes av Høstmøtet.
 • Frister for betaling.
  • Krav skal være utsendt minimum 2 uker før forfall.
  • Kontingent og havneavgift skal betales innen 1.mai
  • Slippavgift for opplag skal betales 1. august. 
  • Overholdes ikke betalingsfristen, påløper en tilleggsavgift.
  • Innskudd skal betales senest 4 uker etter tildeling av ny/endret innskuddsplass.
 • Ved uteblivelse av betaling, frafalles retten til plass uten ytterligere varsel.
 • Innskudd for båtplass fastsettes av høstmøtet.
  Eventuelle tilleggsavgifter kan også vedtas av vårmøtet/høstmøte.
  Ved oppsigelse av båtplass, tilbakebetales innskuddet etter at plassen er leiet ut til nytt medlem, begrenset oppad til ett – 1 år fra oppsigelse av båtplass. Foreningen holder tilbake eventuell skyldig kontingent, avgifter og/eller eventuelle erstatningskrav før tilbakebetaling.
 • Medlem som skylder kontingent ut over ett – 1 år, strykes fra foreningen og mister sin ansiennitet.
  Eventuelt innskudd betales tilbake. Skyldig kontingent, avgift og/eller erstatningskrav fratrekkes før tilbakebetaling.
 • Ved søknad om nytt medlemskap, må tidligere skyldig kontingent, avgifter og/eller erstatningskrav være oppgjort. Utestengelse på grunn av mislighold medfører karantenetid på 2 år.

§ 9. BÅTPLASS

 • Båtplass tildeles av styret v/leder av havnekomiteen. Hensyn skal tas til ansiennitet og til båtens størrelse og type. (Se reglement for havn)
 • Hvert medlemskap gjelder kun for en – 1 båtplass og en – 1 jolleplass.
 • Medlem som velger å ikke benytte sin tildelte havneplass, kan opprettholde sin rett til plass i 1 år mot at medlemmet betaler medlemskontingent og havneavgift.
  Havneavgift vil bli refundert dersom foreningen får leid ut plassen, forutsatt at varslet blir gitt før 1. april.
  En sesong innebærer at båtplassen disponeres i minst 3 måneder.
  Medlemmet kan ikke selv leie ut/låne bort plassen. Unntak gjelder når flere medlemmer benytter/deler samme hytte, da kan flere benytte samme båtplass. Plass tildeles etter vanlige regler til medlemmet med lengst ansiennitet og dennes innmeldte båt. For at andre brukere av samme hytte skal kunne benytte båtplassen, forutsettes det også at denne båteier er medlem av foreningen og at båten er registrert i foreningen. Ingen båter som legges på plassen må være større enn båten som plassen i utgangspunktet er tildelt til. Alle båter skal godkjennes av havneansvarlig for å kunne benytte plassen.
  Det er ønskelig at det meldes hvilken båt som til enhver tid ligger i anlegget, slik at styret skal vite hvem som skal kontaktes ved behov – dette meldes på mail til nbf@nakholmen.no.
  Dersom medlemmet ikke kommer med båt etter 1 år, mister man retten til plass og må søke om båtplass på nytt når dette blir aktuelt. Ansienniteten beholdes.
 • Båthavna skal være tømt innen 1. november. Dersom en båt av spesielle grunner må bli liggende i anlegget etter denne dato, skal det søkes skriftlig til styret innen 1. september. Avgift for vinterplass er den samme som for sommerplass. Båten må eventuelt flyttes slik at den er til minst mulig slitasje på anlegget.
 • Endring av båt skal meldes foreningen på standard skjema som ligger på nettsiden til Nakholmen. Ny båt kan ikke legges i anlegget før bekreftelse på plass er mottatt. Ref §5C

§ 10. VINTEROPPLAG

 • Vinteropplagsplasser tildeles av styret ved leder av slippkomiteen. Hensyn skal tas til ansiennitet og til båtens størrelse og type.
 • Hvert medlemskap gjelder kun for en – 1 opplagsplass.
 • Hvis båten etter 10. mai stenger for sjøsetting av andre båter, må båten flyttes. Eieren må selv delta i flytting av båten og betale alle omkostninger som båtforeningen påføres ved flyttingen.
 • Båtene skal være sjøsatt senest siste helg i mai.
  Ingen båter skal opp før 2. helg i september.
 • Nøyaktige datoer for utsett/opptak kunngjøres årlig innen 15. april for utsett og innen 15.august for opptak.
  Tid for utsett/opptak skal forhåndsavtales med slippmester.  Ved manglende oppmøte til avtalt tid vil det påløpe gebyr ihht gjeldende prisliste samt ny avgift for utsett/opptak.
 • Hvis en båt av spesielle grunner må bli stående på slippen etter siste frist for utsett etter vinteropplag (siste helg i mai), skal det søkes skriftlig til styret. Avgift for sommeropplag er den samme som for vinteropplag. Båten må eventuelt flyttes slik at den er til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Utgifter i forbindelse med flyttingen belastes båteier.
 • Medlem som velger å ikke benytte sin tildelte plass på slippen, kan opprettholde sin plass i 1 år, mot at medlemmet betaler medlemskontingent og slippavgift. Slippavgift vil bli refundert dersom foreningen får leid ut plassen, forutsatt at varsel er gitt før 1. august. Medlemmet kan ikke selv leie ut/låne bort plassen.
  Dersom medlemmet ikke kommer med båt etter 1 år, mister man retten til plass og må søke om plass på slippen på nytt når dette blir aktuelt. Ansienniteten beholdes.

§ 11. VINTEROPPLAG AV JOLLER PÅ STRANDOMRÅDET

 • Vinteropplagsplasser av joller disponeres kun av båtforeningens medlemmer
 • Hvert medlemskap gjelder kun for en – 1 opplagsplass.
 • Alle båter skal være sjøsatt senest 31. mai. Ingen båter skal opp før 1. september.
 • Alle båter skal ligge på bukker med minimum høyde 50 cm. Bukkene skal merkes med navn og hyttenummer.  Slippansvarlig må godkjenne bukkene før båt kan legges på dem.
 • Bukker må oppbevares ved egen hytte og plassen skal ryddes og rengjøres etter utsett.

§ 12. VEDLIKEHOLDSARBEID

 • Styret planlegger og tilrettelegger for enklere vedlikeholdsarbeider.
 • De av medlemmene som har kapasitet og mulighet til å være med på vedlikeholdsarbeidene, gis mulighet til å delta.
 • Til enkelte oppgaver kan styret be om hjelp fra utvalgte medlemmer.
 • Medlemmer som deltar på vedlikeholdsarbeider betales per time med den til enhver tid gjeldende timesats.

§ 13. KLAGER

Alle klager skal meldes skriftlig til styret i behørig undertegnet stand.

§ 14. FORENINGENS LEDELSE

VALG

A. Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.

Styremedlemmenes funksjon er:

1 styremedlem: Leder av havnekomiteen

1 styremedlem: Leder av slippkomiteen

B. Valg er for 2 år av gangen. Valgene veksler slik:

1 år: Leder, kasserer og 1. styremedlem.

2 år: Nestleder, sekretær og 2. styremedlem.

C. Det velges 1 revisor til kontroll av foreningens regnskap.

Funksjonstid for revisor er 2 år.

D. Alle medlemmer er forpliktet til å motta valg, såfremt ikke vektige grunner er til hinder for det. Man har rett til å frasi seg valg for like lang tid som man har innehatt verv i foreningen.

§ 15. KOMITEER

Foreningen har følgende komiteer:

Valgkomite: 2 medlemmer med funksjonstid på 2 år rullerende. Velges av årsmøtet.

Styret har fullmakt til å opprette komiteer etter behov.

§ 16. STYRETS PLIKTER

A. Leder er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Leder har ansvaret for at styrets/komiteenes arbeid blir utført i overensstemmelse med de beslutninger og instrukser som til enhver tid er fattet.

I lederens fravær fungerer nestleder som ansvarlig for driften av foreningen.

B. Nestleder overtar når leder ikke er til stede. Nestleder administrerer utførelse av vedlikeholdsarbeider.

C. Styresekretær skal:

 • Utføre all korrespondanse og sørge for arkivering av denne.
 • Føre styreprotokollen og referater fra års- og medlemsmøter.
 • Holde foreningens medlemsarkiv ajour.
 • Innkalle til styremøte når lederen ønsker det, eller når ett av styremedlemmene finner det nødvendig i henhold til sin funksjon.

D. Kasserer skal:

 1. Sørge for at alle foreningens tilgodehavende kommer inn i rett tid i henhold til styrets beslutning.
  Føre alle inn- og utbetalinger i det av styret godkjente regnskapssystem.
  Sette alle disponible penger inn på den av styret godkjente bankkonto.
 2. Kassabeholdning bør ikke overskride kr 5.000,-
 3. Foreningens bankkonto disponeres av kasserer.
  Utbetalinger over kr 20.000,- skal være attestert av ett styremedlem (i tillegg til kasserer) før utbetaling finner sted.
  Legge fram regnskap for årsmøtet i revidert stand og ellers når styret ber om det.
 4. Utarbeide forslag til budsjett.

E. Styret er beslutningsdyktig med 4 styremedlemmer tilstede. Ved tilfeller av stemmelikhet, avgjør lederens stemme utfallet.

§ 17. MØTER

Årsmøtene er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtene, også kalt Vårmøte og Høstmøte, innkalles med 14 dagers varsel. Dagsorden skal fremgå av innkallingen.

Alle papirer legges ut på nettsidene til Nakholmen; vårmøte senest 14. dager før møtet

Eventuelle ekstraordinære møter innkalles via mail og utlysning på nettsidene til Nakholmen.

Årsmøtene behandler og gjør vedtak om saker som er ført opp på dagsorden. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall.

A. VÅRMØTE

Vårmøte avholdes hvert år, så vidt mulig innen 10.mai.

Til behandling skal foreligge:

 1. Regnskap i revidert stand. (For siste kalenderår)
 2. Forslag til budsjett.
 3. Fastsettelse av evt tilleggskontingent/tilleggsavigfter .
 4. Plan for vedlikeholdsarbeider og eventuelle prosjekter
 5. Innkomne forslag.

B. HØSTMØTE

Høstmøte avholdes hvert år, så vidt mulig innen 10. september.

Til behandling skal foreligge:

 1. Årsberetning. (Fra forrige høstmøte)
 2. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
 3. Behandling og godkjenning av beretning om utført vedlikeholdsarbeid
 4. Innkomne forslag.
 5. Valg i henhold til lovene. Etter innstilling fra valgkomiteen.

Konstituering av nytt styre skal skje umiddelbart etter Høstmøtet.

C. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dette avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger det med begrunnelse.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den sak som er referert i innkallingen.

D. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøte kan avholdes ved behov. Møtene ledes av leder, nestleder eller dirigent.

§ 18. FORSLAG

 • Forslag til forandring av lover, må være innsendt til styret innen 1. april og skal være referert i innkallingen. Lovendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte på Vårmøtet.
 • Andre forslag, herunder forslag til endringer av reglementer, må være innsendt til styret innen 1. april for Vårmøtet og 1. august for Høstmøtet. Forslagene skal være referert i innkallingen.

§ 19. REGLEMENTER

Styret skal utarbeide reglementer for bruk av foreningens havn, slipp, strandområde og båthus.

§ 20. FORENINGENS OPPLØSNING

Foreningen kan kun oppløses ved vedtak på 2 påfølgende årsmøter. Til foreningens oppløsning kreves 2/3 flertall av foreningens medlemmer. Ved eventuell oppløsning av foreningen, tilfaller gjenstående midler Nakholmen Vel.

Sist revidert: Vedtatt på Høstmøtet 2022.